09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ایل بختیاری

مراسم عروسی ایل بختیاری

مراسم عروسی ایل بختیاری

خواستگاری : مراسم عروسی در ایل بختیاری با مقدماتی چند همراه است . بعد از اینکه خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند و موافقت خانواده عروس را جلب می کنند روزی را برای تعیین شیربهاء در نظر می گیرند که باید به جز شنبه و دوشنبه باشد . بارزی برون : به بهای برگزاری عروسی و میزان شیربهاء می گویند . در این روز چند اسب و قاطر لوازم خواروبار و وسایل دیگر را بار می کنند و به منزل عروس می برند ...

ادامه مطلب