09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب ایمان

شعری از استاد شهریار

شعری از استاد شهریار

رسول گفت ، که آیین من بُوَد تَزویج *** کسی که مُنکِر آیین من شد ، از من نیست از این رسوم که مرسومِ دین اسلام است *** خداپَسَندتر از رَسمِ زَن گِرِفتَن نیست تو نصف خانه ی ایمان ، به زن کُنی محصور *** حصار نیم دِگَر کُن ، که بیم دُشمن نیست به دوزخ ، اکثَرِ اهلِ عذاب ، عزّابند *** جهنمی بَتَر از جانِ مردِ بی زن نیست بِدوز چشم و به ناموس دیگرانَش مَدوز *** که چشم هَرزِه مَرَض ، جز چراغ رَهزَن ...

ادامه مطلب