09154023403 - 09155743403
آرشیو:

برچسب این من هستم

این من هستم …

این من هستم …

این من هستم در تمام این جهان هیچکس شبیه من نیست . از بعضی از جهات شاید بعضی ، ولی هیچکس شبیه من نیست . هرچه از من سر میزند از من است . چرا که با ضمیر خود آن را گزیده ام . من مالک آنچه هستم ، که در وجودم میگذرد . - تن من و هرآنچه در آن میگذرد . - روح من ، با فکرها و ایده هایی که در آن جاری است . - چشمهایم ، با همه تصاویر و هر آنچه دیده . - و احساس من ، هر آنچه که هست . خشم ، لذت ، ناکامی ، عشق ، نا ...

ادامه مطلب