ایَم از اِزدِواج کِردَنای اِمروزیا!

ایَم از اِزدِواج کِردَنای اِمروزیا!

دوران نامزَدی که تِموم مِرِه و عروس داماد مِرَن سَر خانه زندگیشا ، تا یَک چند وختی هَمه چی خوبِ . مادر زن جان یخچالُ فریزرُ کابینتا رِ پُرِ خِرتُ و پِرت مُکُنِه تا آقا داماد نِخِه بِرِه گوشتُ مرغُ ماهی بِخِره . یَک چند وخت که مِگذِرِهُ گوشتُ برنجُ رووغَنا همه تِموم مِرِه و زور میِه بالا آقا داماد ، شَصتِش خِبَردار مِرِه کِه نِه بابا زِندِگی خَرج دِرِه و یِواش یِواش نِق نِقا شروع مِرِه .
حالا دِگِه ناز عَروس خانُم مثِّ او وختای تو عقد ، خَریدار نِدِرِه . کِه تا خار مِرَف تو دستُ بالِش ، آقا داماد پَرپَر مِزَد و اورجانس خِبَر مِکِرد !!! حالا وَختیَم که چاقو انگوشتِ عَروس خانُم رِ مُبُرِه و داد مِزِنِه ، آقا داماد مِگِه : چیه واز ؟ عروس خانُم مِگِه ، دَستُم بُرید . داماد مِگِه یَک لَتِّه وَردار بِبَست روش ، خونی نِکُنی هَمه جارِه ، خانه زِندِگیما نِجِس بِرِه . دَس پا چُلُفتی . هَم عُرضِه نِدِری یَک مُرغ تیکَه کُنی . پَس خانِه نِنَت چُکار مِکِردی . مُرغارِه خونی نِکُنی . عروس خانُم مِگِه وَخِه یَک دِنِه چسب زَخم بیار ، دِرِه خون میِه . داماد مِگِه : مَگه زخمِ شِمشیر خُوردی که چسبِ زَخم مِخِی !!!
تو خیابونم که مِرَن ، دِگِه آقا داماد اَنگوشتاشِ لای انگوشتایِ عَروس خانُم قُلف نِمُکُنِه ، ویترینایِ مُغازِه هارِ نِیشونش بِدِه بِگِه : مِخِی ایرِه بِرَت بِخِرُم ، قربونت بُرُم . حالا دِگِه تا عروس خانُم با اَدا اَطفار مِگِه اصغر آقا جوراب بِرَم مِخِری ؟ جورابام سولاخ رِفتِه !؟ اصغر آقا سِگِرمِهاش رِ تو هَم مِکِشِه و مِگِه : واز آمَدِم بازار ، شروع رَف . ایرِه مِخِری ؟ اُورِه مِخِری ؟ مَگِه مُ رو گنج نِشِستُم . از جوراب مِخِی بِرِی بالا . سولاخ رِفتِه بُودوزش . ایراد گِرِفتِنایَم کَم کَم شروع مِرِه . دِماغِت بِرِه چی ایجوریه ؟ عروس خانوم مِگِه : چیجوریه ؟ آقا داماد مِگِه : کوری مَگه . بِره چی دِماغِت بُزُرگه …؟ کو دَهَنته واکُن بیبینُم ! بِرِه چی موقِ خواستگاری نِگُفتی که دِندونات کِرمُکِه ؟ میبینُم هر روز پول مِخِی بِری دِندوناتِ دکتری کُنی ! پَس بُگو ! بِره چی یَک چِشِت کوچیکتره از او یِکی مِثِّ ای باباقوریا ؟ لِباتَم کِه به قِیطون مِمانِه ! دور دَهَنتِ رُژ مِزَدی که بِگی لِبات قلوه ایه ؟! مویِ خَرِ بوگو ! اَصَن ای چی جاهازی بود که نَنِه بابات دادَنِت ؟ توش یَک ماکروفر نِدِری ! ماخاستی جاهاز عروس عَمومِه بیبینی تا بفهمی جاهاز یعنی چی ؟! هفت تا خاور جاهاز بِرَش بُردَن ! تازه هَمَشَم خارجیگینی ! نه مِثِّ جاهاز تو یک نیسانِ سر خالی ، آفتابه لِگَن ! تازه دختره مِثِّ ماه شب چارده مِمانِه نه مِثه تو چُوله غِزَک !!! بابای عروس بِرِه داماد سِلامی سیویچه ماگزیما دِدِه به دامادش ! اَصَن شما بِرِه چی بِرِه داماد سِلامی هیچی به مُو نِدادِن ؟! خوب اِنداختَنِت به مُو … خوب !!! خلاصه که او قربون صدقه های تو عقدُ و نازِتُ بُرُمُ جیگرِتِِه بُخُرُمُ لَبات مِثِّ لِبای آنجیلینا جولی مِمانِهُ چِشات مِثِّ چِشِ آهویِهُ چِقَدِ تو ماهیُ قربونِت بُرُم الهی !!! تبدیل مِشِه به ای غُرغُر کِردَنا . عروس خانُمَم که دِگِه طاقتش تِموم رِفتِه بقچه لِباسش رِ مِبِندهُ مِرِه خانه نَنَش . . .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .