شیرینی فروشی اشرافی

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 32243514-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، جاده تهران اصفهان ، مقابل پلایشگاه نفت، شیرینی فروشی اشرافی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.