شیرینی فروشی فرخنده

نام مدیریت : نامشخص.
شماره تماس : 36240893-031. 
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان ، خیابان وحید پلاک 421، شیرینی فروشی فرخنده.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.