قنادی هاشمی

نام مدیریت : جناب آقای سلمانی.
شماره تماس : 36332571-031 و 36332096-031.
شماره همراه : نامشخص.
آدرس : اصفهان، خیابان آبشارسوم – دنارت – روبروی تقاطع دوم قنادی هاشمی.
وب سایت : ندارد.
ایمیل : ندارد.