قنادی طباطبایی

مدیریت : قنادی طباطبایی.

شماره همراه مدیریت : نامشخص.

آدرس : تقی آباد – چهارراه دکتری – ابتدای خیابان ابن سینا، قنادی طباطبایی.

شماره تماس : 38412829 و 38413829.