اختلاف سنی مناسب برای ازدواج

اختلاف سنی مناسب برای ازدواج

فاصله سنی مناسب ميان زن و شوهر را مي‌توان 2 تا 4 سال و در برخي منابع 2 تا 7 سال يا 4 تا 7 سال در نظر گرفت . البته اين به آن معنا نيست كه اگر يكی دو سال به اين سنين افزوده يا از آن كاسته شود ، نبايد ازدواجی انجام‌ گيرد . شايد بتوان گفت كه اگر تمام زمينه ها بررسی شده باشد و مشكل خاصی ديده نشود ، می توان فاصله سنی را به ديده اغماض نگريست ولی در عين حال بهترين و مناسب ترين فاصله سنی 2 تا 4 سال است . طبيعی است كه اگر ساير شرايط ، مناسب نباشد ، باز هم ازدواج نمی تواند موفق باشد . فلسفه وجود چنين تفاوت سنی در اين است که ؛

 1. خانم ها زودتر به بلوغ عقلی و جسمی می رسند و در نتيجه پختگی روانی لازم را زودتر پيدا می کنند .
 2. با بالا رفتن سن و پس از گذر از دوران جوانی ، خانم ها بسیار زودتر از مردان شکسته می شوند و در نتیجه تفاوت سن می تواند جبران این تفاوت را در دوران میانسالی و پیری بنماید . بعبارت دیگر خانم‌ها زودتر به بلوغ جنسی می رسند و بهتر است به نيازهای آنها زودتر پاسخ داده شود . از طرف ديگر نيازهای جنسی خانم ها نيز زودتر فروکش می کند ، بنابراين به علت آمادگی زودتر زنان برای ازدواج و بلوغ اجتماعی است که اين تفاوت سنی طرح می شود .

از ديدگاه دينی و در روايات اسلامی تناسب های مختلف در ازدواج تحت عنوان کلی ، هم كفو بودن مطرح شده است که يک جنبه آن تناسب سنی است . كفو هم بودن دو همسر يعنی تناسب ، هم شانی و هم طرازی و در زمينه تناسب سنی يعنی لحاظ منطقی تفاوت سنی در ازدواج . از نظر اسلام ازدواج كردن با تفاوت سنی زياد ، امر نامشروعی نيست و آنچه در سنت پيامبر ديده می شود ، حكايت از مشروعيت اين نوع ازدواج دارد . كمالات پيامبر(ص) به عنوان انساني كامل به حدی بود كه به خوبی با حضرت خديجه(س) زندگانی كرد و در آن زندگانی معضلی به خاطر تفاوت سن و سال ديده نمی شد و از سوی ديگر خديجه(س) نيز زنی با كمال و بی نظير بود . تمامي ثروت فراوان خود را در راه تبليغ اسلام صرف کرد و اولين زنی بود كه به پيامبر ايمان آورد و فاطمه(س) را براي پيامبر به يادگار گذاشت . پيامبر نيز به عنوان همسری باوفا هرگاه كه نام خديجه(س) را می شنيد ، اشك در چشمان مباركش حلقه می زد ، به نحوی كه اطرافيان آن حضرت ، تاثر او را به خوبی حس می كردند . البته در اين ازدواج ها با اين تفاوت سنی فقط كسانی می توانند موفق باشند كه از رفتار پيامبر(ص) و خديجه(س) به خوبی پيروی كنند . در زیر به بررسی مشکلات حاصل از ازدواج با تفاوت سنی نامناسب می پردازیم .

 • عدم تفاهم و درک متقابل‌ .

با افزايش سن ، انعطاف آدمی كاهش می يابد و همين امر در زندگانی مشترك معضل آفرين می شود . در نتيجه محيط امن خانه تبديل به فضایی ناامن و تحمل ناپذير می شود . به عنوان نمونه ،‌ زنی که از همسر خود بزرگتر است با توجه به تجربه بيشتری که دارد ممکن است اين احساس در او ايجاد شود که او محق تر است و بنابراين دايم امر و نهي ‌کند و کمتر به ديدگاه های همسر خود توجه كند . پيامد چنين رفتاری عدم درک مسايل و مواضع يکديگر ، کناره گيری مرد از مديريت خانواده ، مطيع حرف همسر شدن و از همه مهم تر الگو دهی نامناسب برای فرزندان است . يا مردی با داشتن 20 سال سن بيشتر ، طبيعی است كه می تواند از تجارب بيشتری برخوردار باشد ؛ بنابراين اين مساله زمينه ای فراهم می كند كه شخص ارزش لازم را به نظرهای فرد كوچكتر ندهد يا طرف مقابل بيش از اندازه احساس كوچكي کند و هميشه در حال اضطراب و تشويش باشد و بالاخره از اداره زندگي درمانده شود .

 • عدم ارضای مناسب غرايز جنسی .

يكي از اهداف ازدواج ، ارضای غرايز است و اين خود می تواند عامل موثری در تداوم زندگی خانوادگی باشد . اما در سنين بالا ، فرد از لحاظ غريزه جنسی افول می کند ؛ به نحوی كه زوجين نمی توانند موجبات رضايت يكديگر را در روابط زناشويی به نحو مطلوب تامين کنند و همين امر ممكن است موجبات درگيری را فراهم آورده ، محيط خانواده را متشنج كند . اين مساله در موارد چشمگيری به بروز افسردگی در زنان جوان می انجامد و در برخي از زنانی كه خويشتن دار و باتقوا نباشند ، گرايش به انحرافات و لغزش ها ديده می شود و در مردانی که با زنان بزرگتر از خود ازدواج کرده‌اند مرد به علت عدم تمکين مناسب و کافی زن ممکن است به همسر دوم يا ازدواج موقت بينديشد . وقتی كه فاصله سنی بين زن و شوهر زياد باشد ، هر يك در دوره‌ای از زندگاني به سر می برند که از لحاظ ميل جنسی با هم متفاوت هستند . بعنوان مثال ، زنی که در دوران جواني(18 سالگی) به سر می برد و همسرش در 35 سالگی است و به مرز ميانسالی نزديك شده است . در اين حالت زوج نمی تواند نياز جنسی همسر خود را به شکل مطلوب ارضا کند . اين عدم ارضای جنسی ، ممکن است به شکل های مختلف همچون نق زدن های فراوان ، عدم احساس رضايت از زندگی و … در زن جلوه گر شود . زماني كه مرد ؟؟؟ ساله با دختري كم سن و سال ازدواج می كند پس از گذشت مدت چندین سال ، پا به سن گذاشته و به مردی ؟؟؟ ساله‌ تبديل می شود كه به‌ طور قطع ديگر احساسات و توانايی های جنسی قبل را ندارد و اين مساله عواقب خوبی در پی نخواهد داشت .

 • پيدا شدن سوء ظن .

گاهی وجود فاصله های سنی زياد باعث می شود كه زوجين سوءظن هايی نسبت به يكديگر پيدا كنند و ممكن است حتی نتوانند دلايلی هم برای اينگونه افكار ارائه کنند .

 • امر و نهی به همسر .

در چنين خانواده هايی فرد بزرگتر به دليل داشتن تجربه ، خود را ملزم می داند كه مدام به همسر خود امر و نهی كند ؛ امر و نهی بيش از حدی كه هميشه مبتنی بر حق نيست ، بلكه سليقه نيز در آن سخت مداخله می كند تا موجبات ناراحتی همسر را فراهم ‌آورد . فرد بزرگتر احساس می كند كه بايد فرد كوچكتر را تربيت كند و حال آنكه او انتظار دارد كه با همسرش زندگی كند ، نه آنكه همسر وی نقش پدر و مادر را بر عهده گرفته ، به امر و نهی و تربيت وی مبادرت کند . البته زن و شوهر بايد برای تكامل و تعالی يكديگر تلاش كنند و در مواقع ضروری به امر به معروف و نهی از منكر يكديگر بپردازند .

 • امتياز دهی و توجه بيش از حد .

مشكل ديگر اين است كه فرد بزرگتر برای اينكه فرد كوچكتر را جذب كند و زندگی تداوم يابد ، بايد مدام به او امتيازاتی بدهد كه وی را به دوام زندگی دلگرم كند . اما دادن دائم امتيازات هميشه امکان پذير نيست ، زيرا گاه دادن اين نوع امتيازها برای فرد بزرگتر غير قابل‌‌ تحمل يا غير ممكن می شود و به اين ترتيب از انگيزه طرف مقابل برای ادامه زندگی می كاهد . از سويی طرف كوچكتر كه از نقطه ضعف همسر خويش اطلاع يافته در صدد اخذ امتيازهای بيشتری برمی آيد که اين امر اختلافات خانواده را تشديد کرده و جو ناامنی را بر خانه حكم فرما می كند و به اين ترتيب خانواده ای نابسامان شكل می گيرد كه كشمكش های ناشی از آن ، از ارزش والدين در نزد فرزندان می كاهد و در نتيجه تاثيرات تربيتی آن ها را نيز كاهش می دهد .

 • افزايش طلاق .

معضل ديگری كه گاه در خانواده هايی كه تفاوت سنی زوجين زياد است ديده می شود ، مساله عدم تحمل يكديگر و وقوع طلاق است . تحقيقاتی که روی 2 هزار و 167 پرونده طلاق انجام شده ، حاکی از آن است که يکی از مهم ترين دلايل طلاق در ميان زوجين ، همين تفاوت های سنی ، بويژه بزرگتر بودن زن از مرد است ؛ زيرا اين پديده ، چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی ، در جامعه ما پذيرفته شده نيست . در برخی موارد ، اين ازدواج ها ممکن است به طلاق منجر نشود ، ولی همواره با پشيمانی همراه است ؛ زيرا مشكلات ناشی از اين نوع ازدواج ها به قدری زياد و غير قابل تحمل است كه در اكثر موارد موجبات پشيمانی را فراهم می كند و زندگی ای سراسر مشاجره و دعوا بوجود می آورد که گاهی تاثيرات آن روی زوجين و بويژه روی فرزندان آن ها کمتر از طلاق نيست . اين حالت ممکن است امكان بزهکاری و جرم زايی در فرزندان را نيز افزايش دهد .

اختلاف سنی لازم برای ازدواج

 • چهار نکته کلیدی …
 1. اختلاف سنی دختر و پسر نبايد آنقدر زياد باشد که دوره رشدی آن ها متفاوت شود و در علاقه ها ، سرگرمی ها ، طرز نگرش و بينش و انرژی های روانی با هم تفاوت اساسی داشته باشند . بعنوان نمونه ازدواج دختر ؟؟؟ ساله ای را با پسر ؟؟؟ ساله در نظر بگيريد . در حالی که دختر در آغاز راه هيجانات ، علاقه مند به شطينت های نوجوانی و جست و خيز و وقت گذرانی با دوستان ، ميهمانی و …  است ، پسر ، کار و تفکر و مطالعه ، فيلم و موسيقی و گوشه ساکت خانه جهت استراحت را بيشتر می پسندد . همچنين ديدگاه مرد توام با تجربه و احتياط است و ديدگاه دختر نوجوان ريسک و فعاليت‌های نو و بديع را می پسندد .
 2. بهترين و معمول ترين وضعيت ازدواج اين است که سن پسر کمی از سن دختر بيشتر باشد . يا حداقل مساوی باشند . اين به خاطر آن است که مدت باروری در خانم ها محدود بوده و در آقايان نامحدود است و ضمنا قدرت باروری خانم ها زودتر از آقايان شروع می شود . همچنين نياز است که آقايان قبل از ازدواج ، علاوه بر بلوغ جسمي و فکری ، به استقلال اقتصادی نيز برسند که اين امر نیز خود بخود به زمان بيشتری نياز دارد .
 3. فرد مورد نظر شما در کل ، بايد معدل قابل قبولی در معيارهای مورد نظر شما کسب کند . به عنوان نمونه ، دختری که همسن با پسری است اما در ساير معيارهای اساسی قوی است ، معدل خوبی برای ازدواج دارد . در ضمن وی در معيار سن هم حداقل نمره قبولی را دارد . ولی اگر اين دختر با همه معيارهای اساسی و خوبی که دارد ، ؟؟؟ سال از پسر بزرگتر باشد ، با وجود اينکه معدل بالايی دارد ولی در يک معيار اساسي رد می شود و چنين ازدواجی با ريسک بالايی از طلاق يا نارضايتی در زندگي زناشويی همراه می شود .
 4. بايد از طريق رسانه های گروهی ، کلينيک های مشاوره ازدواج يا خانواده به دختران و پسرانی كه قصد ازدواج دارند ، آموزش داد كه فاصله سنی بين آنها حداقل 2 سال و حداكثر 7 سال باشد و اين مساله ای است كه بايد موقع راهنمايی قبل از ازدواج برای آن ها تشريح کرد تا دريابند كه با فاصله سنی كمتر ، مشكلات كمتری خواهند داشت ، مشروط بر اينكه به ساير جنبه های لازم برای ازدواج موفق نيز توجه كافی مبذول دارند .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .