09154023403 - 09155743403
آرشیو:

خندونه

ایَم از اِزدِواج کِردَنای اِمروزیا!

ایَم از اِزدِواج کِردَنای اِمروزیا!

دوران نامزَدی که تِموم مِرِه و عروس داماد مِرَن سَر خانه زندگیشا ، تا یَک چند وختی هَمه چی خوبِ . مادر زن جان یخچالُ فریزرُ کابینتا رِ پُرِ خِرتُ و پِرت مُکُنِه تا آقا داماد نِخِه بِرِه گوشتُ مرغُ ماهی بِخِره . یَک چند وخت که مِگذِرِهُ گوشتُ برنجُ رووغَنا همه تِموم مِرِه و زور میِه بالا آقا داماد ، شَصتِش خِبَردار مِرِه کِه نِه بابا زِندِگی خَرج دِرِه و یِواش یِواش نِق نِقا شروع مِرِه ...

ادامه مطلب
نکته ها و لطایف

نکته ها و لطایف

• در اهمیت رسیدگی زن به ظاهر خود زنی بی مبالات و بی توجه به زیبایی ظاهر ، به ازدواج مردی ظریف و بزله گو درآمد . مرد از دیدن او بی نهایت دلگیر و ملول بود ، روزی زن از شوهر خود پرسید : برادران و خویشان تو به خانه ی ما می آیند ، از کدامیک روی بپوشم ؟ مرد دلسوخته گفت : از من و باقی به اختیار توست !!! • در مذمت یکسونگری زن مرد کوری چهل سال هر زمان به خانه می آمد دست پُر وارد می شد و همسرش از او ...

ادامه مطلب
ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن

ازدواج نِکُن اگه از مو مِشنِوی بی خودی ازدواج نِکُن *** خودِته اسیر یَک دُخترِ هاج و واج نِکُن شاداماد نِمایِشه ، مِخَن تو رِه خَرِت کُنَن *** فکر تختُ شِنِلُ چِکمهُ اسبُ تاج نِکُن با تویَم که هِی مِخی خودته به او را بِزِنی *** عُمرِ با اَرزِشِته ایساخ حَروم حراج نکن مَلوانِ زِبِلَم زَن مِخِه ، اما تو رِفیق *** اعتماد به قُدرتِ قُطّی اسفناج نِکُن او مِخِه بِگه که شوم شاعره و شلار بِدِه ...

ادامه مطلب
بادا بادا مبارک ، بُدو یَرهِ بِرِم عَروسی !

بادا بادا مبارک ، بُدو یَرهِ بِرِم عَروسی !

یَک بُزُرگی گُفتِه : "سالای عُمرِ یَک مِشَدی بِه اَندِزه عَروسیاییه که رِفتِه". یَنی یَک مِشَدی اَصیل هَر چی عَروسیایِ بیشتَری رِفته بِشه عٌمرِش دِرازتَر مِره . بِرِیِکه عَروسی یُ چِراغونُ شاباشُ شامُ باقی چیزا ، هَم اختِصادِش رِ شوکوفا مُکُنِه ، هَم چِغَلیِ روحش رِ از بین مُبُرِه ، هَمَم اِنِرجیِ مورد نیاز جِسمِش رِ جور مُکُنِه . بِرِیِ هَمیَم هَستِگ که وَختی مِشَدیا مِشنُفَن یَک جا ...

ادامه مطلب