ازدواج در اسلام

ازدواج در اسلام

در اسلام ، ازدواج و تشکیل خانواده از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در کتاب آسمانی ما ، قرآن و همچنین گفتار پیامبر و پیشوایان ما به کرات به این امر تأکید شده است .

ازدواج از نگاه قرآن :

 • وانکحوا الایامی منکُم و الصالحین مِن عِبادکُم و امائکُم ان یکونو فُقراء یغنهُم الله من فضله .

باید وسیله ی ازدواج مردان بی زن و زنان بی شوهر و بردگان و کنیزان صالح را فراهم آورید . اگر تهی دست باشند خداوند از فضل خویش بی نیازشان گرداند(قرآن مجید) .

 • خلق لکُم من انفسکُم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکُم موده و رحمه .

خداوند همسرانی برای شما از جنس خودتان بیافرید تا وسیله ی دلگرمی شما باشند و مهر و عاطفه را ما بین شما رابطه قرار داد(قرآن مجید) .

 • ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و طایفه به طایفه و قبیله به قبیله کردیم تا یکدیگر را بشناسید . گرامی ترین شما نزد خدا ، پرهیزگارترین شماست .
 • مهر زنان را با طیب خاطر بپردازید و چنانچه چیزی از آن به شما بخشیدند بخورید ، نوش جان و گوارایتان .

ازدواج از نگاه پیامبر(ص) :

 • ازدواج کنید و مجردان را همسر دهید ، نشان بخت بلند مسلمان این است که زن بی شوهر را شوهر دهد .
 • مردان مجرد را زن دهید تا خدا رفتارشان را نیکو و روزیشان را فراخ فرماید و بر جوانمردیشان بیافزاید .
 • هر کس در جوانی ازدواج کند ، شیطان فریاد می زند وای بر من ، دو سوم دین خود را از شر من حفظ کرد .
 • من از دنیای شما جز زن و عطر نپسندیدم .
 • در اسلام هیچ قراردادی نزد خداوند محبوب تر از ازدواج نیست .
 • جوان ها ! هر کدام قدرت دارید زن بگیرید . تا چشمتان کمتر دنبال زن ها بدود و دامنتان پاکتر بماند .
 • هر کس زن و شوهری را از هم جدا کند ، در دنیا و آخرت گرفتار خشم و لعن خدا گردد .
 • برای وسعت رزق ، زن بگیرید ، زن برکت دارد .
 • هر کس بخواهد منزه نزد پروردگار حضور یابد ، باید هنگام مرگ متأهل باشد .
 • شیطان برای اغوای مرد صالح ، حربه ای بدتر از زن ندارد . تنها مردان متأهل می توانند از وسوسه هایش در امان بمانند .
 • یکی از صحابه زنی را خواستگاری کرده بود ، پیغمبر(ص) فرمود ، صورت و دستهایش را ببین .
 • پیغمبر(ص) به اصحاب فرمودند ، بهترین مردان شما را معرفی کنم ؟ اصحاب عرض کردن ، آری یا رسول الله . رسول خدا(ص) فرمود ، آنکه پرهیزگار ، پاکدل ، دست و دل باز ، پدر و مادر دار ، خوش رفتار با پدر و مادر باشد و عیالش را محتاج دیگری نکند .
 • پیغمبر فرمودند ، بهترین زن زنی زایا ، مهربان و پاکدامن است که نزد اقوام خود عزیز و محترم و در برابر شوهر متواضع باشد . برای شوهر زینت کند و نسبت به دیگران موقر و بی اعتنا باشد ؛ حرف شوهرش را بشنود و به فرمانش گردن نهد ، در خلوت در اختیار او باشد ، اما چون زنان مبتذل رفتار نکند .
 • پنج چیز اسباب سعادت است : زن شایسته ، فرزند نیک رفتار ، همنشین خوب ، فراهم شدن روزی در وطن و دوستی خاندان من .
 • هنگام انتخاب همسر ، درباره ی موی او هم تحقیق کنید ، همانگونه که از رویش ، زیرا مو هم مایه ی زیبایی است .
 • هیچ کس بعد از ایمان ، غنیمتی بالاتر از همسر موافق به چنگ نیاورده است .
 • پر برکت ترین همسر زنی است که هزینه ی ازدواج و زندگی اش کمتر باشد .
 • بدترین زن ، زنی است که در میان خویشان ذلیل و بی مقدار باشد و به شوهر فخر فروشد ، نازا و کینه توز باشد ، از کار زشت روی نگرداند ، درغیاب شوهر خود را بیاراید و در حضور وی بی پیرایه باشد ، سخن شوهر را گوش نکند ، عذر شوهر را نپذیرد و از خطایش نگذرد .
 • از ازدواج با زنان کودن بپرهیزید ، که هم نشینی با آن ها بلا و فرزندانشان تباه است .
 • هر کس تنها به خاطر جمال با زنی ازدواج کند ، خواسته ی خود را در او نیابد و آنکس که به لحاظ مال زنی را بگیرد ، جز آن بهره ی دیگری نبیند ، برای ازدواج همسری با ایمان انتخاب کنید .
 • جشن و سرور مستحب نیست ، جز در 5 مورد ، ازدواج ، تولد فرزند ، ختنه ، خرید خانه و بازگشت از سفر حج .
 • بهترین زن امّت من زنی است که زیبایی اش بیشتر و مهریه اش کمتر باشد .
 • مهریه را سنگین نگیرید . مهر و محبت را خداوند باید فراهم کند ، نه مهریه کمر شکن .
 • شب بیداری روا نیست جز در سه مورد ، تلاوت قرآن ، تحصیل علم و بردن عروس به خانه ی داماد .
 • اگر مرد به زن بگوید ، من تو را دوست دارم ، این سخن هرگز از دل او بیرون نمی رود .
 • دختر فرزند خوبی است ، کسی که یکی دارد از جهنم در امان می ماند ، کسی که دو تا دارد وارد بهشت می شود و کسی که سه تا دارد از جهاد و صدقه معاف است .
 • کسی که به بازار رود و هدیه ای برای عیالش بخرد از نظر اجر الهی مانند کسی است که ، صدقه بر در خانه ی مستمندان برد .
 • کسی که زن می گیرد باید احترامش کنند .
 • بدانید که خداوند از کسی که زنی را تحت فشار بگذارد تا مهرش را ببخشد و آزاد شود ، بیزار است .
 • کسی که برای رضای خدا اخلاق بد زن را تحمل کند ، خدا ثواب شکرگزاران را به او عنایت می فرماید .
 • زنی که شوهرش را بیازارد ، نماز و هیچ یک از اعمال خیرش پذیرفته ی درگاه خداوند نیست ، تا او را راضی کند . هرچند شب و روز نماز بخواند و روزه بگیرد و برده آزاد کند و مستمندان را یاری دهد . چنین زنی وارد آتش خواهد شد . مردی هم که همسرش را آزار دهد و در حق او ستم روا دارد همین کیفر و عذاب را خواهد داشت .
 • برای مراسم عروسی حضرت زهرا(س) پیامبر فرمود : یا علی ، به احترام همسرت غذایی عالی تهیه کن ، گوشت و نانش از ما ، خرما و روغنش از شما ؛ حضرت علی خرما و روغن را خرید ، پیغمبر آستین بالا زد ، خرما را در روغن خُرد کرد ، و بهم زد تا به شکل حبس درآمد ، سپس قوچی سر بریدند و نان زیادی پختند و فرمودند ، یا علی هر که را خواهی دعوت کن ! و حضرت علی در مسجد فرمودند : دعوت ولیمه ی فاطمه را بپذیرید .

ازدواج از نگاه حضرت علی(ع) :

 • زن بگیرید ، ازدواج سنت پیغمبر(ص) است .
 • بهترین میانجیگری ، وساطت در امر ازدواج است .
 • همسر شایسته چون لباس عیب ها را می پوشاند .
 • در زندگی زناشویی بهترین صفات زن ، بدترین صفات مرد است . یعنی کبر و ترس و بُخل . اگر زن متکبر باشد ، تسلیم غیر شوهر نمی شود . چنانچه بخیل باشد ، مال شوهر را حفظ می کند و اگر ترسو باشد ، از هر پیشامدی بیم ناک است و به دام نمی افتد .
 • چون عروس وارد شد ، داماد دو رکعت نماز گذارد و دست بر پیشانی او کشد و بگوید ، خدایا همسرم را برای من و مرا بر او مبارک گردان و مادام که برای ما توافق خواسته ای ، زندگیمان را مبارک قرار ده و چنانچه به جدایی کشید در مفارقت نیز خیر و خوشی مقدر فرمــا .
 • مهریه را سنگین نگیرید ، که مایه ی دشمنی خواهد شد .
 • زن دسته ی ریحان است ، نه کشتی گیر میدان .
 • مبادا همسرت به واسطه ی تو بد بخت ترین مردم باشد .
 • کاری خارج از تناسب روحی و جسمی زن بر عهده اش مگذار . تا طراوتش بیشتر ، لطافتش افزون تر و زیبایی اش پایدارتر باشد .
 • در هر حال با زنان سازش و مدارا کنید . با آنان خوش گفتار باشید ، تا آنان نیز رفتار خوش نشان دهند .

ازدواج از نگاه امام صادق(ع) :

 • هر کس مرد مجردی را زن دهد ، خداوند در قیامت بر او به دیده ی لطف می نگرد .
 • نماز مرد زن دار از هفتاد رکعت نماز مرد مجرد برتر است .
 • کوبنده ترین دشمن مومن ، همسر بد رفتار است و بدین وسیله خدا او را می آزماید .
 • حسن سری می گوید : از حضرت صادق(ع) پرسیدم ، مرد جایز است پیش از ازدواج ، زن را به دقت ببیند و پشت سر و صورتش را نگاه کند ؟ فرمود : آری مانعی ندارد که زن مورد نظر را از پشت سر و یا جلوی رو ببیند .
 • مردی از حضرت صادق(ع) پرسید : جایز است مرد موی سر و زیبایی های زنی را که می خواهد بگیرد ببیند ؟ حضرت فرمودند : اگر منظور لذت بردن نباشد ، اشکال ندارد و باز در خبری دیگر شخصی سوأل می کند : جایز است زن بایستد تا مرد او را ببیند ؟ حضرت می فرماید : آری ، بلکه لباس نازک پوشیدن در آن موقع هم مانعی ندارد .
 • بهترین زن زنی است ، خوشبو و خوش پخت و پز که بجا خرج کند و بجا امساک نماید . چنین زنی از کارکنان پروردگار است و پیوند با وی نا امیدی و پشیمانی ندارد .
 • زن قیمت ندارد ، چه خوب و چه بد . خوب را با طلا و نقره نمی توان سنجید که بسی ارجمند تر است و بد را با خاک نمی شود برابر دانست ، چراکه از خاک پست تر است .
 • بهترین زن زنی است که هرگاه خشمگین شود و یا شوهر خود را به خشم آورد به او بگوید ، دست من در دست تو است ، تا از من خشنود نشوی ، خواب به چشمم نمی آید .
 • زن ها سه گروهند ، یکی سود محض ، دیگری سود و زیان و سوی زیان خالص . سود محض دوشیزگانند ، سود و زیان بیوگان بی فرزند و زیان خالص بیوگانی که فرزند دارند .
 • امام صادق(ع) از پیغمبر(ص) نقل می کنند که آن حضرت به حضرت علی(ع) فرمود : برخیز و برو زره را بفروش . حضرت علی(ع) زره را به بازار برد و فروخت . پولش را در دامان رسول خدا ریخت ، نه او پرسید چقدر است و نه علی(ع) گفت . پیغمبر مشتی از پول ها را برداشت و به بلال فرمود ، این ها را برای فاطمه عطر بخر و مشتی دیگر را به ابوبکر داد و فرمود لباس و اثاثیه ی منزل بخر و عمار و جمعی دیگر از صحابه را هم همراهش فرستاد . زمانی که اجناس را خریدند ، پیغمبر(ص) آن ها را زیر و رو کرد و فرمود ، خدا مبارک کند برای اهل بیت .
 • عروس را شب به خانه ی شوهر ببرید و ولیمه را روز بدهید .
 • حوا گفت : خداوندا هرچه به آدم مرحمت کردی ، به من نیز کرامت فرما . خطاب شد ، من به تو حیا ، عاطفه و اُنس دادم ، اگر آن ثواب های ابدی و نعمت های جاویدی که در برابر غُسل و تحمل درد زایمان به تو بخشیده ام ببینی ، چشمت روشن می شود .
 • مردی که همسرش را بیازارد ، نماز و هیچ کار خیری از او پذیرفته ی درگاه پرودگار نیست و نخستین کسی است که وارد آتش می شود .

ازدواج از نگاه امــام رضا(ع) :

 • اگر درباره ی ازدواج دستوری از جانب خدا صادر نشده بود ، همانا فوایدی که در آن نهفته است ، چون نیکی با خویشان و پیوند با بیگانگان ، برای ترغیب خردمندان و صلاح اندیشان کفایت می کرد .
 • به هنگام ازدواج از خدا خیر بخواه و سپس اقدام کن . دو رکعت نماز بگذار و دست ها را به درگاه خدا بلند کن و بگو ، خداوندا من در اندیشه ی ازدواجم . همسری نصیبم کن که از نظر اندام و اخلاق و پاکدامنی و نگهداری مال و آبروی من و نیز زیبایی و زایایی سرآمد زنان باشد .
 • مواظب باش مهر از مهرالسنه که پانصد درهم است ، تجاوز نکند ؛ که این مهر دختر پیغمبر و زنان آن حضرت است .
 • محبت به زن از اخلاق پیامبران است .

ازدواج از نگاه امام باقر(ع) :

 • مصیبتی سخت تر از این نیست که جوان مسلمانی دختر برادر مسلمانش را خواستگاری کند و با این عذر که از نظر مالی هم شأن او نیست ، جواب رد بشنود .
 • سزاوار نیست ، زن بدون زیور باشد ولو اینکه گردن بندی به گردن آویزد . سزاوار نیست دستش را بی رنگ و ساده بگذارد ولو اینکه حنایی بدست کشد ، هرچند سالخورده باشد .
 • هر آرایشی که زن برای شوهر بکند جایز است .

منبع : عروس . تألیف فروغ تحصیلی .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .