تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت دوم)

تکنیک های شخصیت خوانی راهی برای ارتباط مؤثر(قسمت دوم)

توجه داشته باشید که هر تیپ شخصیتی ویژگی خاص خود را دارد که اجزای مختلف هر تیپ شخصیتی را رتبه بندی می کند . به عبارت دیگر مشخص می شود که کدام گرایش از همه قوی تر و کدام گرایش از همه ضعیف تر است و این ترجیحات(گرایشات) حالت طبیعی دارند و بطور ناحود آگاه تعیین می شوند . سلسله مراتب تیپ شخصیتی پیش طرحی از نقاط ضعف و قوت طبیعی افراد است و از آنجایی که همه اشخاصی که دارای تیپ واحد هستند از سلسله مراتب مشابهی برخوردارند ، وقتی تیپ کسی را بشناسید می توانید درباره نقاط قوت و ضعف او نظر بدهید . برای مثال اغلب حسی ها عمل گرا ، واقع بین و علاقه مند به جزئیات هستند اما اغلب اوقات در دیدن تصویر کلی و یا دیدن امکاناتی که در حال حاضر وجود ندارد با محدودیت هایی رو به رو هستند . برعکس اغلب شمی ها به آسانی انگاره ها را می بینند و از امکانات سر در می آورند . اما به علت آنکه در زمینه حسی به اندازه کافی قوی نیستند ، نمی توانند آنطور که لازم است به واقعیت ها توجه کنند ، جنبه های عملی در آنها ضعیف است و غیر واقع بین هستند .
طبق تعریف چهار بخش ممکنه ، در تیپ هر شخص هست که سلسله مراتب آنها را شکل می دهد که به آنها عملکرد می گویند . عملکردها حسی یا شمی بودن ، فکری یا احساسی بودن را در بر می گیرند و لذا این سلسله مراتب ، درون گرا یا برون گرا بودن و داوری کنند ه یا ملاحظه کننده بودن را در برنمی گیرند یا بعبارت دیگر در تیپ 4 کلمه ای افراد از حسی یا شمی بودن آن ها و یا فکری یا احساسی بودن آن ها سخن گفته می شود در حالی که از درون گرا یا برون گرا بودن و داوری کنند ه یا ملاحظه کننده بودن آنها سخنی به میان نمی آید و این موارد را به حساب نگرش و طرز تلقی می گذاریم و به وسیله اولین و آخرین حرف موجود در یک تیپ نشان داد می شوند . نظم اهمیت این چهار مورد در هر تیپ تفاوت می کند به عبارت دیگر برای یک تیپ شمی بودن می تواند قوی ترین به حساب آید و در تیپ دیگر حسی بودن می تواند قدرت بیشتری داشته باشد . هریک از چهار عملکرد نقش متفاوتی ایفا می کنند . ما عملکرد اولی را راهنما می نامیم نقش رهبر و رئیس . این عملکرد پیشرفته ترین و مهم ترین بخش آن تیپ را تشکیل می دهد و بعبارتی بیشترین خلق و خوی فرد را شامل می شود . عملکرد دوم وظیفه اصلی کمک به راهنماست که اینکار را با ایجاد تعادل انجام می دهد . عملکرد سوم هم هست که در اغلب اشخاص تا دوران میانسالی شکل نمی گیرد . در جوانها قدر و اهمیت این عملکرد به اندازه ای کم است که نقطه قوت به حساب نمی آید بلکه نقطه ضعف محسوب می شود . وقتی شخص رشد می کند و پا به سن می گذارد براهمیت و نقش آن افزوده می گردد و سرانجام به عملکرد با کمترین حد رشد یافتگی می رسیم که به منظور حفظ اختصار آن را کمترین می نامیم .
در هر انگاره تیپی کمترین نقطه ، مقابل راهنما است . از آنجایی که راهنما رشد یافته ترین است با کمترین میزان رشد روبه رو ست در واقع می توان گفت که پاشنه آشیل شخص به حساب می آید . ما در صورتی در بهترین شرایط خود ظاهر می شویم که از عملکرد راهنما و دوم خود بیشتر استفاده کنیم . اما در مواقعی به خاطر استرس و عوامل دیگر باید از عملکرد های کم اهمیت تر خود استفاده نماییم .

Extraversion (برون گرایی) ، Introversion (درون گرایی) ، Sensing (حسی ها) ، iNtuition (شمی ها)
Thinking (فکری ها) ، Feeling (احساسی ها) ، Perception (ادراک) ، Judgement (داوری)

تیپ شامل : عملکرد اول یا راهنما(1) ، عملکرد دوم یا کمک به راهنما (2) ، عملکرد سوم (3) ، عملکرد چهارم یا کمترین(4) .

SJ ها :
ESTJ (فکری ، حسی ، شمی ، احساسی)
ISTJ (حسی ، فکری ، احساسی ، شمی)
ESFJ (احساسی ، حسی ، شمی ، فکری)
ISFJ (حسی ، احساسی ، فکری ، شمی)
SP ها :
ESTP (حسی ، فکری ، احساسی ، شمی)
ISTP (فکری ، حسی ، شمی ، احساسی)
ESFP (حسی ، احساسی ، فکری ، شمی)
ISFP (احساسی ، حسی ، شمی ، فکری)
NT ها :
ENTJ (فکری ، شمی ، حسی ، احساسی)
INTJ (شمی ، فکری ، احساسی ، حسی)
ENTP (شمی ، فکری ، احساسی ، حسی)
INTP (فکری ، شمی ، حسی ، احساسی)
NF ها :
ENFJ (احساسی ، شمی ، حسی ، فکری)
INFJ (شمی ، احساسی ، فکری ، حسی)
ENFP (شمی ، احساسی ، فکری ، حسی)
INFP (احساسی ، شمی ، حسی ، فکری)

کلید راهنما :
فکری : تصمیم گیری عینی و منطقی .
احساسی : درک کردن و برقراری رابطه با اشخاص .
حسی : در لحظه حضور داشتن ، نگاه واقع بینانه داشتن .
شمی : توجه به امکانات وکاربردها .

گروه های مشربی :
SJ : داوری کننده ها و حسی ها یا سنتی ها
SP : ملاحظه کننده ها و حسی ها یا تجربه کننده ها
NT : فکری ها و شمی ها یا ادراکی ها ، خیالی ها
NF : احساسی ها و شمی ها یا آرمان گراها

تایید کردن تیپ خود در واقع تمرینی در فرآیند حذف کردن است . یعنی اینکه دو تیپی که به شخصیت شما نزدیک است را انتخاب می کنید و خصوصیات هر دو را می خوانید لذا دقت کنید که حتما نباید تک تک خصوصیات در مورد شما صدق کند بلکه باید تا حدودی شبیه شما باشد . اگر احساس کردید 80 درصد مطلب در مورد شما صدق می کند به احتمال زیاد تیپ خود را پیدا کرده اید ، در واقع در عمل هر کس می تواند تنها یک تیپ واقعی داشته باشد و اگر شما در مورد سه ترجیح خود کاملا مطمئن هستید ، بعنوان مثال درون گرا ، فکری ، و داوری کننده اما در مورد این که شمی یا حسی هستید اطلاع زیادی ندارید باید دو برش ISTJو INTJ را بخوانید .
روش دیگر برای تایید کردن تیپ خود استفاده از جدول فوق می باشد . فرض کنیم در مورد ترجیحات خود در زمینه های برون گرا بودن ، شمی بودن و داوری کننده تردیدی ندارید اما مطمئن نیستید که فکری هستید یا احساسی اگر به جدول نگاه کنید می بینید که عملکرد راهنما(عملکرد1) برای ENTJ فکری بودن و کمترین(عملکرد4) آن احساسی بودن است در حالی که عملکرد راهنما(عملکرد1) برای ENFJ احساسی بودن و عملکرد کمترین(عملکرد4) فکری بودن است . بهتر است که بخش فکری و احساسی بودن را بخوانید و بعد برش ENTJ و ENFJ را مطالعه کنید و برشی که با تیپ شما همخوانی بیشتری دارد را انتخاب کنید .
نکته مهمی که در جریان تایید سازی باید به آن توجه داشت این است که شما می خواهید تیپی که شما را تعریف می کند پیدا کنید ، مسأله این نیست که چگونه می خواهید باشید .
مطالعه برش ها :
توضیحات در برشهای تایید کننده ضرورتاً تا حدی ژنریک هستند ، یعنی ویژگی ها و رفتارهایی را که در مورد اغلب اشخاص آن تیپ صدق می کنند توضیح می دهند . البته طبیعی است تک تک کلمات در مورد هر یک از اشخاص صدق نمی کند ، زیرا هر کس منحصر به فرد است و اگر ده نفر با تیپ واحد ویژگی های مشابه و مشترک فراوان دارند هیچ کدامشان صد در صد با دیگری برابر نیست و به همین دلیل باید به انگاره های تشابه توجه داشته باشید .
برش ها نقاط قوت و ضعف طبیعی هر تیپ شخصیتی را نشان می دهد در بیشتر مواقع قوت خودمان را تمیز می دهیم اما نقاط ضعف خود را نمی توانیم به سادگی مشخص کنیم . اگر می بینید نقاط قوت با آنچه در شما هست شباهت بیشتر دارد اما نقاط ضعف از این کیفیت برخوردار نیست یا شما تیپ شخصیتی صحیح خود را پیدا نکرده اید یا اینکه نمی خواهید به نقاط ضعف خود اذعان کنید . برای آگاهی از توضیحات مربوط به برش ها به مقالات بعدی رجوع کنید .

گردآوری توسط عقدونه .

عقدونه بزرگترین بانک اطلاعاتی مجموعه های تشریفاتی مشهد .
بهترین تالار در مشهد و تالار عروسی در مشهد ، زیباترین باغ تالار در مشهد ، مجلل ترین هتل تالار در مشهد ، با شکوه ترین باغسرا در مشهد و همچنین حرفه ای ترین آتلیه در مشهد را از ما بخواهید .
عقدونه برندی نو با ایده های متفاوت .